Stwórz swoją pierwszą stronę internetową na WordPressie!

Regulamin szkolenia “Moja pierwsza strona”z Domeny.tv i Easyitsecurity.

 

§ I Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników szkolenia, którego organizatorem jest firma MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000708029; NIP: 8971849179, REGON: 368943222.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Szkolenia i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
Organizator: MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000708029; NIP: 8971849179, REGON:368943222;
Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Serwisu;
Potwierdzenie Udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online;
Zamawiający: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub uczestników do udziału w Szkoleniu;
Szkolenie: każde szkolenie organizowane przez Organizatora;
Serwis: System rejestracji na Szkolenie, sprzedaży i fakturowania przez Organizatora.

§ II Zgłoszenie udziału

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.

2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą Szkolenia.

3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie Szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia w pierwotnej formie. O każdej zmianie planu Uczestnik/Zamawiający będzie informowany komunikatem na stronie internetowej mojapierwszastrona.pl oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. W takim wypadku Uczestnik/Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o w/w zmianach zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu, wysyłając Organizatorowi informację na ten temat w wiadomości e-mail na adres: kontakt@mojapierwszastrona.pl.

6. Uczestnik/Zamawiający wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia lub niewyrażenia zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik/Zamawiający może przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wyrazić chęć i zgodę na przesyłanie środkami komunikacji elektronicznej dodatkowej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która chce cofnąć taką zgodę, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: kontakt@mojapierwszastrona.pl.

7. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Szkolenia.

8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi/Zamawiającemu informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału w Szkoleniu.

§ III Płatności

1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Organizatora.

2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem, za pośrednictwem płatności online. Płatność
powinna być wykonana w terminie określonym na proformie lub fakturze VAT.

3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.

4. Przeliczenie cen PLN na EUR dokonywane jest według aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału.

5. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed wyznaczoną datą Szkolenia.

2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 7 dni przed datą Szkolenia Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w Szkoleniu.

3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres e-mail: kontakt@mojapierwszastrona.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

4. W przypadku nieuczestniczenia w Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty za Szkolenie, zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu Uczestnika cennikiem.

5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji w przypadku, gdy taki wniosek zgłosi Uczestnik/Zamawiający.

6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mojapierwszastrona.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

7. W reklamacji powinny znajdować się następujące dane:
a) oznaczenie Uczestnika lub Zamawiającego – imię, nazwisko/firma adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
b) przedmiot reklamacji,
c) wskazanie okoliczności faktów uzasadniających reklamację.

8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 8 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§ V Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z Serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.

2. Za odpowiednią zgodą Uczestnika/Zamawiającego zebrane informacje oraz dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub w wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia.

3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika/Zamawiającego.

§ VI Odpowiedzialność Uczestników

1. Uczestnicy/Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu Uczestnika do celów korzystania ze Szkolenia, Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

3. Podczas Szkoleń Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i oraz nagrywać materiały wideo. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku Uczestnika/Zamawiającego w swoich materiałach informacyjnych oraz działaniach promocyjnych w przypadku uzyskania na to zgody wyrażonej w formie pisemnej bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej Organizatorowi przez Uczestnika/Zamawiającego.

§ VII Postanowienia końcowe

1. Koszt przejazdu na Szkolenie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Szkolenia bądź przełożenia jego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, w tym w szczególności z powodu działań/zaniechań osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku siły wyższej. Uczestnik zostanie poinformowany o każdej zmianie terminu Szkolenia komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej mojapierwszastrona.pl oraz w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w nim w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie terminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę w całości.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27. marca 2019 roku.